Svátost pomazání nemocných v adventu

Svátost pomazání nemocných budeme udělovat při mši svaté v 16:30 v sobotu 16. prosince. Všechny zájemce prosíme, aby nejpozději do pátku 15. prosince nahlásili v sakristii své jméno a příjmení.

V minulých letech mnohdy docházelo mezi věřícími k nepochopení významu této svátosti (někdo třeba hned po mazání olejem odcházel z kostela nebo nešel už k svatému přijímání). Proto žádáme všechny zájemce a tuto svátost, aby přijetí pomazání nemocných předcházelo přijetí svátosti smíření. K přijetí svátosti pomazání nemocných stejně jako k přijetí svatého přijímání je nutný stav milosti posvěcující. Kdo si je vědom spáchání těžkého hříchu, nesmí bez předchozího přijetí svátosti smíření přistoupit ke svatému přijímání. Takový člověk může přistoupit ke svatému přijímání bez předchozího přijetí svátosti smíření jen z velmi vážných důvodů a při nemožnosti svátost smíření přijmout, ale pouze po předchozím vzbuzení dokonalé lítosti zahrnující předsevzetí tuto svátost při nejbližší příležitosti přijmout.

Je dobré připomenout: K přijímání smí a musí být připuštěn každý pokřtěný věřící, nebrání-li mu v tom právo.  Odmítnuto musí být tomu, kdo byl stižen církevním trestem, a osobám žijícím trvale a tvrdošíjně v těžkém hříchu. Někteří jsou trvalé vyloučení z přijímání Eucharistie, žijí-li trvale a tvrdošíjně v těžkém hříchu  (např. pokřtění rozvedení a znovu sezdání – pokud nemají zneplatněn předchozí církevní sňatek, pokřtění žijící bez církevního sňatku na takzv. „hromádce“, pokřtění snoubenci žijící ve společné domácnosti před sňatkem). Vyloučení z přijímání Eucharistie jsou, kromě „veřejných hříšníků“ také osoby stižené církevními tresty exkomunikace nebo interdiktu.

Ohledně svátostí pomazání nemocných říká Kodex církevního práva, že je třeba odmítnout udělení svátosti, setrvává-li dotyčný zatvrzele v těžkém hříchu. Velmi zjednodušeně lze říci, že ten, kdo nemůže přijmout svaté přijímání z výše uvedených důvodů, ze stejných důvodů nemůže přijmout svátost pomazání nemocných.