Život farnosti od 4.neděle postní k páté neděli zvané „Smrtná“

Dnešní neděle se nazývá Laetare – radujte se! V tento den se objevují na oltáři květiny a kněží oblékají růžové roucho. Vše symbolizuje blížící se Velikonoce.

Dnešní sbírka je věnována na nové ozvučení, které se v tomto týdnu pořídilo a nyní se vše upravuje. Děkujeme za Vaší štědrost.

Dnes v 18 hodin jste všichni srdečně zváni na mimořádnou benefiční komentovanou prohlídku našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, který nás detailně seznámí s historií vinohradské farnosti, přiblíží nám zajímavou 125letou historii chrámu sv. Ludmily a jeho bohatou uměleckou výzdobu.

V pátek 5.dubna je první pátek v měsíci a věnován modlitbám za nová kněžská a řeholní povolání a za naše rodiny. Jako vždy začínáme tichou adorací ve 14 hodin. Společnou adoraci vede Salesiánská rodina a mši sv. bude sloužit otec biskup Karel Herbst.

VELKÁ PŘEDVELIKONOČNÍ BRIGÁDA

V sobotu 6. dubna od 10 hodin budeme uklízet celý kostel. Prosíme, přijďte nám pomoci. Pán Bůh zaplať!

MISIJNÍ KOLÁČ

V neděli 7.dubna dopoledne se uskuteční akce na pomoc misiím Misijní koláč. Všechny podrobnosti najdete na našem webu a na vývěskách farnosti.

SVATOPOSTNÍ ODPOLEDNE

V neděli 7.dubna se od 14.30 v našem kostele koná také Svatopostní odpoledne, které bude zahrnovat pobožnost Křížové cesty, pásmo postních meditací prokládané zpěvy sboru Notre Dame a prohlídku kostela s výkladem. Srdečně zve farnost u sv. Ludmily v Praze – Vinohradech a farnost Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském.

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI bude před Květnou nedělí 13.dubna od 9 hodin do 12 hodin na faře a povede ji náš premonstrátský spolubratr P. Jindřich Nepomuk Löffelmann OPraem. z milevské komunity, farář z Lašovic a Klučenic.

Příští neděle je 5.neděle zvaná „Smrtná“, kdy se v kostelích zahalují kříže, aby pak na Velký pátek se odhalilo tajemství utrpení Páně.