Život farnosti od páté neděle velikonoční k té šesté…

Zveme dnes v neděli na koncert varhanního mistra Jakuba Janšty, který večer v 18.30 hodin otevře 1. ročník festivalu Nedělní varhanní hudba.

POCTA PANNĚ MARII

V úterý 21.5. při mši sv. v 16.30 hodin zazní zpěvy  a litanie v podání svatoludmilské gregoriánské scholy. Při mši svaté a pak při májové zaznějí ukázky z Mariánské poezie českých básníků/ Jaroslav Seifert, Josef Veselý, Ivan Martin Jirous, Zuzana Renčová – Nováková…/

ZVEME na NOC KOSTELŮ 24.5.2019  k nám.

16.30 – 17.15             Mše svatá

17.15 – 17.20             Zahájení Noci kostelů – Zvonění zvonů

17.30 – 18.00             Přednáška o kostele a sv. Ludmile

Stručný výklad o historii kostela, jeho architektuře a interiéru, a také o jeho patronce sv. Ludmile a její době. Přednese P. Pavel Křížek.

18.00 – 18.30             Krásné zpěvačky

Středověké písně, písně z Taizé a od A. Michny. Pod vedením V. Hájka.

18.30 – 19.30             Svatoludmilská gregoriánská schola

Středověký, nebo nadčasový? Jednohlasý zpěv, nebo modlitba? V pásmu gregoriánského i ambrosiánského chorálu spolu s raným vícehlasem bude možné zaposlouchat se do zpěvů, které se nezměnily po staletí.

19.30 – 20.45             Barokní kancionál – Slaviček Rájský 1719 – 2019

Program k 300. výročí vydání jednoho z nejvýznamnějších barokních kancionálů. Zazní písně celého liturgického roku a některá duchovní rozjímání. Originální exemplář kancionálu Slaviček Rájský bude k nahlédnutí po koncertě. Zpívá a hraje Svato=Ludmilská schola.

20.45 – 21.15             Koncert svatoludmilských varhaníků

Varhaníci z farnosti prostřednictvím několika varhanních skladeb představí vzácné varhany Emanuela Štěpána Petra z roku 1898, které v letech 2013–2018 prošly rozsáhlým restaurováním.

 

21.15 – 21.45             Komentovaná prohlídka opravených varhan      

Možnost prohlídky cenných varhan z roku 1898, které jsou (jako jedny z mála Petrových nástrojů) dodnes zachovány téměř v původní podobě a přitom plně funkční. Vzhledem ke kapacitě kůru je vstup omezený na max. 100 osob.

22.00 – 23.00              Antoine de Saint-Exupéry – Citadela 

Umělecký přednes: Miroslav Gabriel Částek

Hudba: varhanní improvozace

23.00                          Zakončení Noci kostelů – společná modlitba

V průběhu noci kostelů bude možno u oltáře sv. Cyrila a Metoděje napsat a zanechat prosby na různé úmysly. Na tyto úmysly bude sloužena mše v neděli 26.5.2019.

Víc informací o akci najdete na www.nockostelu.cz

 

BIŘMOVÁNÍ v naší farnosti

V neděli 26. 5. při mši sv. v 11 hodin udělí Otec biskup Václav Malý svátost biřmování.