Život farnosti ve velikonoční době a v prvních květnových dnech

V pondělí 29. dubna je svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve a patronky Evropy, v úterý si připomínáme sv. Zikmunda a papeže sv. Pia V. Ve středu je památka sv. Josefa – dělníka, ve čtvrtek sv. Atanáše, v pátek sv. Filipa a Jakuba.

Na první pátek je jako tradičně od 14 hodin duchovní program, který vyvrcholí společnou adorací, kterou povedou sestry sv. Kříže a mši sv. za obnovu rodin i nová kněžská i řeholní povolání bude sloužit biskup Václav Malý.

O 3. neděli velikonoční výjimečně nebude mše sv. pro děti, místo toho na mši sv. od 11 hodin zazní Viernova Messe solennelle.

V pondělí 6. 5. je památka sv. Jana Sarkandra, ve středu je krásná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V neděli 12. května je 4. neděle velikonoční. Je to zároveň Neděle dobrého Pastýře a také Svátek matek.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U NÁS

Od 1. května každý den, kromě 1. pátku a nedělí, je vždy po mši sv. v 16.30 hodin Májová.

FARNÍ DEN – „AŤ O SOBĚ VÍME“

Srdečně zveme na Farní den, který se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019. Začínáme v 15 hodin a program potrvá do 20 hodin. Sejdeme se v zahradě školských sester sv. Františka na Břevnově – Radimova 33/2. Nejjednodušší cesta je tramvají č. 22 na zastávku Malovanka, pak seběhnout kopec dolů do parku, kde je usedlost, sídlo sester. Pokud máte zájem, dejte vědět v sakristii či u kněží, abychom věděli kolik nás bude. Těšíme se na setkání.

ARCIDIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2019

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.

Od této neděle a následujících nedělích: 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 16. 6. se přednesou krátké eucharistické úvahy.

Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.