Život naší farnosti od 19.neděle v mezidobí ke dvacáté neděli

V pondělí si připomeneme památku sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, v  úterý sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze, mučedníků. Ve středu památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek  je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

úterý 13. srpna bude v 16.30 koncelebrovaná mše sv. obětována za kněze stojícího nejdelší dobu v čele svatoludmilské farnosti – vyšehradského kanovníka a posléze probošta vyšehradské kapituly P. Jana Máru, O. Cr., (14. 8. 1912 – 5. 1. 2012), v letech 1951–1991 arciděkana u sv. Ludmily, který se zasloužil o to, aby náš tehdy dlouhodobě uzavřený a opravovaný kostel opět sloužil svému původnímu účelu.

Po koncelebrované mši sv.  promluví Mgr. Michael Soukup, bývalý sekretář kanovníka Jana Máry a autor jeho  rozsáhlé monografie o životě a činnosti.  Dozvíte se řadu málo známých nebo často  různě dezinterpretovaných skutečností. Závěrem předá  v sakristii zájemcům svůj obsáhlý životopisný medailon „Vzpomínka na probošta Jana Máru“, který vyšel v publikaci “ Královský Vyšehrad “ vydané Vyšehradskou kapitulou v r. 2013.

Příští neděle je 20.v mezidobí.