Život naší farnosti od 20. neděle v mezidobí ke dvacáté první…

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu památka sv papeže Pia X., ve čtvrtek památka Panny Marie  Královny a v sobotu je svátek sv.Bartoloměje, apoštola.

V pondělí po mši svaté budeme vyklízet sakristii a celou místnost připravíme pro rekonstrukci elektřiny a následnou výmalbu. Prosíme Vás, kdo můžete pomoci, přijďte po mši sv. v 17.30 nám pomoci. Upřímný dík!

PODĚKOVÁNÍ

Přijměte velké poděkování za finanční dary na nové ozvučení našeho kostela. K dnešnímu dni je vše zaplaceno.Pán Bůh zaplať všem dárcům. Vážíme si Vaší pomoci!

V neděli 25. srpna v 16 hodin se koná zcela mimořádná komentovaná prohlídka neogotického kostelíku sv. Václava na Vinohradském hřbitově u příležitosti 120. výročí jeho posvěcení v r. 1899.  Stavba je dílem vinohradského městského architekta Antonína Turka / 1861 – 1916 /, mj. autora hlavního oltáře a oltářů sv. Josefa a sv. Antonína z Padovy v našem chrámu. Byla záměrně koncipována coby miniatura našeho kostela sv. Ludmily.  Okolo kostelíka se v arkádách nachází 14 hrobek včetně známé hrobky rodiny Havlovy a hrobky vinohradského duchovenstva.

V běžně nepřístupném kostelíku / s výjimkou pohřbů /, který je krásně renovován, se nachází zcela unikátní lapidárium funerální plastiky.  Až do r. 1975 se zde třikrát ročně sloužila mše sv., kterou zajišťovali kněží od sv. Ludmily.

Mgr. Michael Soukup ve svém odborném výkladu detailně seznámí posluchače se zajímavou historií této sakrální stavby i celého Vinohradského hřbitova – druhý největší hřbitov v Praze.  Velká pozornost bude věnována zde deponovaným mistrovským sochařským dílům od konce 18. do poloviny 20. století z různých pražských hřbitovů.

Sraz účastníků je na hřbitově před kostelíkem.. Z bezpečnostních důvodů bude kostelík během prohlídky uzavřen.