Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně až po Svátek Křtu Páně…

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty.

V pondělí slavnost Tří králů rovněž oslavíme.

V úterý 7.1. v 19 hodin je na faře další pokračování Katecheze dospělých. 6. večer má název Církev a moje místo v ní.

Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Společně obnovíme křestní slib.

V 18.30 hodin Vás zveme na již Druhý koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS  s uměleckým vedoucím Jiřím Linhou. Zazní vánoční hudba a koledy. Večer pro nás připravil Spolek přátel sv.Ludmily. Vstupné je dobrovolné. Přijďte a pozvěte své přátelé. Lavice v kostele jsou vytápěny.

Dovolte nabídku poutního zájezdu do Svaté země ve dnech 17.2. – 25.2. Je to doba jarních prázdnin. Zvláště doporučujeme učitelům, ale nejen jim. Podrobný program je na vývěsce a na webu cestovní kanceláře.

Přijměte naše poděkování za pomoc během loňského roku. Pán Bůh zaplať za Vaše nasazení, blízkost i přátelství.

Vloni jsme pokřtili 22 lidí z toho je 7 dospělých. K 1. svatému přijímání přistoupilo 15 našich farníků a přátel, z toho 8 dospělých. 15 křesťanů přijalo svátost biřmování, 10 manželských páru u nás uzavřelo svátost manželství, 42 nemocných přijalo svátost pomazání nemocných a se 17 našimi věřícími jsme se rozloučili a doprovodili na věčnost.

Podařilo se zrealizovat kompletní nové ozvučení kostela, vymalovala se sakristie a chodba, proběhly drobné elektrikářské práce a upravilo se osvětlení, vyklidily se půdní prostory kostela a sklepení fary. Střecha nad sakristií byla kompletně vyměněna a pokryta novou břidlicovou krytinou, pokračovalo se na restaurování soklu a levých bočních schodů, byly  opraveny všechny starobylé zámky a kování u všech dveří.

Kostel je každý den od 10 hodin (v zimě od 11 hodin) do 16 hodin zdarma přístupný.

Děkujeme všem, kteří pravidelně v sobotu večer přicházejí a uklízejí náš kostel. Děkujeme za hudební doprovod mše sv. Děkujeme Vám všem za přízeň a přátelství k našemu kostelu sv.Ludmily.

V tomto roce chceme obnovit fresku v levé lodi kostela a opravit stropní výmalbu u pravého bočního vchodu. Plánujeme pořídit nové koberce na dlažbu našeho kostela.

Díky za Vaše finanční dary a ochotu jakkoliv pomoci. Jsme Vám vděční. Pán Bůh ví. Nechť odmění Vaší pomoc!