JEN LÁSKA UTÁHNE PLUH KŘÍŽE…/ Jan Jiří Vícha /

Tak nějak to má v jedné básni kapucín a vynikající básník P. Jan Jiří Vícha. Tím vše vystihl a v této postní době, v tomto nelehkém čase to více oslovuje.

Vás milí naši farníci, přátelé kostela sv.Ludmily, pozdravujeme a ujišťujeme o své  modlitbě, blízkosti i snaze pomoci, jak jen to jde. V níže napsané  zprávě je vše podstatné uvedeno, přesto mějte vědomí, že náš kostel není „mrtvý“. Každý den, od pondělí do neděle od 16 hodin do 17 hodin jej můžete navštívit, pomodlit se, setkat  se s knězem. Musíme být opatrní a neriskovat.Všechna opatření mají svůj důvod. Věříme v Boží pomoc a ochranu Panny Marie i sv.Ludmily.

Vaši kněží

P.Jakub, P.Zachariáš a P Pavel

 

Milí farníci, bratři a sestry,

s ohledem na nařízení Vlády ČR rušíme všechny veřejné bohoslužby do 24. 3. 2020, popř. dále, dle dalších rozhodnutí vládních orgánů. Děkujeme za pochopení.

Mše svaté budou slouženy privátně.

Sledujte, prosím, web farnosti pro aktualizace stavu, především slavení nedělních bohoslužeb, také web ČBK pro bližší informace.

Nařízení Vlády umožňuje individuální duchovní službu. Pokud tedy budete někdo potřebovat svátost smíření, svátost pomazání nemocných, popř. jiný kontakt vyžadující kněze, obracejte se, prosím, přímo na P. Jakuba, P. Zachariáše nebo P. Pavla.

Každý den, od pondělí do neděle, je od 16. do 17. hodin  náš kostel přístupný  pro individuální modlitbu.

Modlete se, prosím, aby nás všechny Pán posiloval v těchto nelehkých dobách a ráčil nás zachovati jak při zdraví, tak i při zdravém rozumu.

Nabízíme Modlitbu k odvrácení nakažlivých nemocí.

Bože, jenž býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmířen, rač shlédnouti na naše prosby a metlu hněvu svého, kterou jsme hřích svými zavinili, rač od nás milostivě vzdáliti.

Bože, jenž nechceš smrti hříšníka, nýbrž aby se obrátil a žil, rač osvědčiti nad námi, kteří srdcem kajícím k tobě se navracíme, milosrdenství své, a zbav nás svou mocí nakažlivých nemocí.

Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni ze všelikého nebezpečenství těla i duše. Osviť lékaře, aby nemoc náležitě poznali, a nemocným věnovali všecku péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a sloužili k uzdravení nemocných. Nechať doba navštívení tvého vede nás k nápravě života a k pokání. Na přímluvu svatého archanděla Rafaela zažeň od nás všeliké nemoci, abychom ve zdraví a spokojenosti trávíce čas života, tím horlivěji tobě sloužili a tobě děkovali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen