Jak začít?

Ze všeho nejdříve je třeba domluvit si s knězem termín vaší svatby. Nejvhodnější je přijít osobně po některé z bohoslužeb do sakristie anebo domluvit si předem schůzku na faře, viz Kontakt.

Termín svatby lze domluvit nejpozději půl roku před plánovanou svatbou (je třeba počítat se 3–4měsíční dobou pro absolvování přípravy na manželství). Po dobu letních prázdnin se příprava nekoná. Pro svatby jsou k dispozici pouze sobotní termíny mimo postní a adventní dobu.

Podmínky svatby v kostele

 • Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem a měl by přijmout svátost biřmování (kán. 1065 §1 CIC);
 • neméně závažnou skutečností je váš svobodný stav (podrobněji viz dále);
 • absolvovaná příprava na svátost manželství.

Snoubence, kteří nejsou z farnosti sv. Ludmily, žádáme, aby dali přednost své domací farnosti. Argument, že chtějí mít svatbu kvůli schodům u sv. Ludmily, není pro nás dostačující.

Nezbytná administrativa

Svatební matrika příslušného úřadu

Ve farnosti (Jugoslávská 27) nebo na svatební matrice (MČ Praha 2, nám. Míru 20 – 1. patro) lze vyzvednout formuláře: Protokol o uzavření manželství a Dotazník k uzavření manželství. Titulní strany těchto formulářů vyplníte a ne dříve než 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku.

S sebou je třeba mít občanské průkazy a rodné listy. Na místě sepíšete žádost o vydání OSVĚDČENÍ, a matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte dva kusy OSVĚDČENÍ, potvrzený DOTAZNÍK a kopii vašich rodných listů. Toto vše zaneste zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

Církevní dokumenty

 • Aktuální potvrzení o křtu a biřmování (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou (toto potvrzení je dokladem o vašem svobodném stavu v rámci kanonického práva). Získáte jej ve farnosti vašeho křtu. Právní skutečnost o přijetí svátosti biřmování je rovněž zapsána v křestní matrice (i když jste biřmování přijali v jiné farnosti, než je farnost křtu).
 • Případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených).
 • Formulář Zápis k žádosti o církevní sňatek získáte v kterékoliv farnosti.

Stručný návod k vyplnění Zápisu k žádosti o církevní sňatek (vyplňujte prosím s kompetentní osobou – s oddávajícím či s připravujícím knězem):

 • Stránky 1 a 2 vesměs vyžaduje vyplnění vašich nacionálií (můžete učinit sami).
 • Str. 3 – Společné otázky – ty je třeba vyplnit s oddávajícím, který přezkoumá váš svobodný stav a absenci všech překážek, jež by církevnímu sňatku bránily. Tato část též obsahuje vaše místopřísežné prohlášení, jež je třeba podepsat najednou (oba snoubenci, duchovní správce).
 • Str. 4 – Příslib katolické strany a prohlášení nekatolické strany (u smíšených manželství) prosím vyplňujte po důkladném partnerském rozhovoru. Zde je jeho text:

Příslib katolické strany: Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí svého partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.

Prohlášení nekatolické strany: Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolického partnera (partnerky).

 • Str. 4 (pokračování)
  • Poučení žadatelů – vyplní ten, kdo snoubence připravoval na manželství, anebo donesete od toho, kdo Vás na manželství připravoval (kněz, zmocněný laik, katecheta, zmocněný manželský pár, Centrum pro rodinu), písemné potvrzení o absolvované přípravě.
  • Propuštění žadatelů k církevnímu sňatku (tzv. licence): Je třeba požádat svého duchovního správce (faráře farnosti místa trvalého bydliště; v případě přechodného bydliště se stáváte rezidentem farnosti již po půl roce nepřetržitého bydlení) o dovolení uzavřít sňatek jinde než ve své farnosti. Uděluje se automaticky, vyžaduje osobní návštěvu ve farnosti pouze jednoho ze snoubenců dle dostupnosti. Nevyplňuje se, jste-li farníky Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Vinohrady. Propuštění z farnosti lze mít také jako přílohu na zvláštním listu.
  • Právo k asistenci sňatku (delegace). Uděluje farář místa sňatku v případě, že vašemu sňatku bude asistovat cizí kněz (z jiné farnosti). Delegace je nutná k platnosti sňatku.
 • Str. 5 – Doplněk k zápisu (u rozvedených) je třeba vyplnit společně s oddávajícím, který posoudí možné překážky dalšího sňatku, případně konstatuje váš svobodný stav.

V dostatečném předstihu před svatbou je tedy třeba do farnosti dopravit následující dokumenty:

 • 2 ks osvědčení z matriky místa sňatku
 • Dotazník k uzavření manželství
 • Kopie rodných listů (neověřené)
 • Potvrzení o křtu a biřmování
  • Pro církevní sňatek aspoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný v katolické církví; v případě smíšeného manželství, tj. katolíka s pokřtěným nekatolíkem, potvrzení o křtu a biřmování předkládají oba snoubenci.
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek (včetně příp. propuštění z farnosti)

Příprava na manželství

Existují možnosti:

Nezbytné minimum, které by vám mělo z přípravy zůstat v hlavě, je, že manželství uzavřené v kostele je na celý život, čili je nerozlučitelné, vyžaduje váš naprosto svobodný souhlas, předpokládá věrnost a má být otevřené dětem (nebrání-li tomu zdravotní komplikace či pokročilý věk).

Bezprostředně před svatbou: Parkování u kostela – lze požádat s předstihem na MČ Praha 2.

Den svatebního obřadu

Nejméně čtvrt hodiny před obřadem je vhodné přijít společně se svědky do sakristie s občanskými průkazy a s prsteny. Oddávající odebere vaše občanské průkazy, aby je po vašem manželském slibu znehodnotil odstřižením rohu. U svědků pouze opíše rodná čísla a bydliště do Protokolu o uzavření manželství a průkazy jim vrátí.

V čas obřadu se snoubenci společně se svědky a rodiči shromáždí u hlavního vchodu do kostela. Ostatní hosté svatby mohou zaujmout místa v kostele.

Oddávající kněz s ministranty přijdou kostelem a u vchodu přítomné přivítají. Poté následuje liturgický průvod k oltáři, kdy je třeba dodržet toto pořadí: První jde ministrant společně s knězem a bezprostředně za nimi ženich s maminkou. Za nimi dva svědkové, otec ženicha s maminkou nevěsty, pak dlouho, dlouho nic a na konci nevěsta s otcem. Hosté stojí v lavicích, případně vedle lavic ve špalíru.

Kněz přivede ženicha k oltáři, svědkové i rodiče se postaví do první lavice a ženich radostně očekává nevěstu. Otec předá ženichovi nevěstu a sám se postaví do první lavice. Svědkové zaujmou připravené pro ně místa za snoubenci a setrvají tak po celou dobu obřadu.

Svatební obřad

Bohoslužba začne znamením kříže a přivítáním. Pokud se jedná o bohoslužbu slova, pokračuje se otázkami, slibem a předáním prstenů.

Oddávající kněz nebo jáhen klade po homilii nastávajícím manželům tyto otázky: (….) a (….), rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete si slíbit lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu opravdu na celý život?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona?

Ženich a nevěsta odpoví: Ano.

Oddávající kněz nebo jáhen vyzve ženicha a nevěstu:

Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem:

Ženich říká: Já, (…), odevzdávám se tobě, (…) a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta říká: Já, (…), odevzdávám se tobě, (…), a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Potvrzení vzájemného souhlasu novomanželů knězem: Před Bohem, před církví, před tímto shromážděním potvrzuji, že jste řádně uzavřeli manželství. Oddávající kněz nebo jáhen může položit ruku nebo štólu na spojené ruce manželů a pokračuje: Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.

Žehnání a odevzdání prstenů: Kněz žehná prsteny: V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání, aby byly znamením dokonalé věrnosti: Ať tvoji služebníci (…) a (…) ustavičně plní tvou vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti. Skrze Krista, našeho Pána. Odpověď: Amen.

Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci: (…), tento prsten je znamením věrnosti.
Podobně manželka navlékne prsten manželovi. Může přitom říci: (…), tento prsten je znamením věrnosti.

Následuje modlitba za novomanžele, přímluvy a modlitba Otče náš. Po závěrečném požehnání přistupují nevěsta, ženich a svědkové k oltáři a podepisují se do matriky a do snubního protokolu. Po podepsání mohou přijímat před oltářem gratulace.

Pokud se jedná o sňatek ve mši sv., následují přímluvy a přinášení obětních darů (nesou nejlépe novomanželé). Mše sv. probíhá běžným způsobem, novomanželé přijímají pod obojí způsobou.

Tzv. podepisování matriky se koná zpravidla těsně po závěru mše sv. nebo bohoslužby slova. Kněz vyzve novomanžele a svědky, aby přistoupili a stvrdili svými podpisy nově uzavřené manželství. Podpisů je několik – nejprve do státního snubního protokolu (všichni účastníci se podepisují celým jménem i příjmením, nevěsta a ženich uvedou také své jméno a příjmení před sňatkem); poté i do matriky oddaných (opět celými jmény).

Po obřadu obdrží novomanželé (případně jeden ze svědků) potvrzení o uzavření církevního sňatku (nenahrazuje civilní oddací list) a také znehodnocené občanské průkazy společně s tzv. Dokladem o změně stavu, který se stává společně s OP platným průkazem totožnosti.

Vyřízení dokladů po svatbě

Prvním krokem je vyzvednutí oddacího listu na matrice (cca týden po svatbě). Doporučuje se tam nejdříve zavolat. S oddacím listem, odstřiženým OP a Dokladem o změně stavu se dostavíte na obecní/městský úřad vašeho trvalého bydliště (anebo nového bydliště) a zažádáte o vydání nového občanského průkazu.

Specifické případy

Jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík a druhý je pokřtěný nekatolík

V takovém případě přinese i nekatolík potvrzení o svém křtu; pokud není absolutní jistota o platném křtu (neexistuje dokumentace, nežijí kmotři ani rodiče, křest byl udělen neplatně (platný křest je udělen vždy vodou a trinitární formulí: Křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého)), není to překážkou sňatku.

Dovolení k takovému tzv. smíšenému sňatku uděluje místní biskup na žádost duchovního správce, a to vesměs automaticky. V Zápisu k žádosti o církevní sňatek je třeba podepsat příslib katolické strany a prohlášení nekatolické strany.

Jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík a druhý je nepokřtěný

V tom případě žádá duchovní správce (příp. oddávající) biskupa o dispens od překážky sňatku s nepokřtěnou osobou. O dispens je třeba žádat měsíc před svatbou a uděluje se také vesměs automaticky. V Zápisu k žádosti o církevní sňatek je třeba podepsat příslib katolické strany a prohlášení nekatolické strany.

Cizinci

Podmínky stanoví především stát. Církevní podmínky jsou jednodušší vzhledem ke světovosti katolické církve. Proto doporučujeme informovat se na příslušné matrice Úřadu Městské části Praha 2.

Potvrzení o křtu, pokud je psáno běžnému Středoevropanovi srozumitelným jazykem (nejlépe latinsky či anglicky), není třeba překládat.

Co se týče samotného obřadu, je důležité, aby oba snoubenci i svědkové rozuměli, co kdo slibuje. Pokud je jeden z výše zmíněných cizinec, ale rozumí česky, je třeba o tom učinit záznam (prohlášení) do snubního protokolu. Pokud kdokoliv ze snoubenců nebo ze svědků nerozumí řeči obřadu, je třeba obřad konat dvojjazyčně (v závislosti na jazykových schopnostech oddávajícího) anebo přizvat tlumočníka.

Zplatnění manželství (konvalidace, sanace)

Týká se těch, kdo uzavřeli pouze civilní sňatek a jeden ze snoubenců přitom byl platně pokřtěným katolíkem. Takové manželství je neplatné pro absenci kanonické formy. Existují dvě řešení, jak manželství zplatnit (dát si je před církví do pořádku), a to formou sanace nebo konvalidace.

Sanace (sanatio in radice) se řeší formou žádosti místnímu biskupovi prostřednictvím svého faráře. Manželství je zplatněno zpětně k datu uzavření civilního sňatku. Tato forma se používá zvláště v případech, kdy druhá strana není ochotná uzavřít sňatek (jakoby znovu) kanonickou formou v kostele.

Konvalidace je v podstatě zplatnění civilního sňatku formou nového uzavření sňatku v kostele před příslušnou církevní autoritou, čili jedná se o nový manželský slib. Manželství se pak církevněprávně „počítá“ od tohoto sňatku. Před civilními úřady však nadále zůstává v platnosti datum uzavření civilního sňatku. Používá se v případech, kdy si oba chtějí (anebo musejí) obnovit de facto svůj slib a nevadí jim druhá svatba během jednoho manželství.

Oba případy se vztahují zejména na ty, kteří se nechávají křtít a biřmovat v dospělosti a zjišťují ex post, že jejich stávající manželství je církevně právně neplatné.

Rozvedení

Na počátku je třeba předeslat, že problematika kanonického manželského práva je opravdu široká a nedá se postihnout několika větami. Proto pouze stručně: Je dobré vědět, že cosi jako církevní rozvod vlastně neexistuje. Platně uzavřené a dokonané svátostné manželství (tedy mezi dvěma platně pokřtěnými) nelze žádným způsobem rozloučit. (Existuje možnost zneplatnění manželství anebo rozloučení nesvátostného manželství – privilegium Paulinum či zrušení manželství in favorem fidei – Petrinum.)

Každý platně pokřtěný katolík (ať věřící či nevěřící), pokud od církve neodpadl formálním úkonem nebo nežádal biskupa o dispens od kanonické formy uzavření sňatku, má z titulu svého křtu povinnost uzavřít sňatek před církevní autoritou. Pokud tak neučiní (z nejrůznějších důvodů), jeho sňatek je neplatný pro absenci kanonické formy. Proto další sňatek po rozvodu předchozího je možný, ovšem jen s podmínkou formálního prohlášení neplatnosti předchozího (žádá se místně příslušný biskup). Formálním úkonem (např. písemným prohlášením) odpadlí katolíci nejsou vázáni kanonickou formou, nýbrž formou civilní. Dva nepokřtění uzavírají přirozeně platné a nerozlučitelné manželství, tudíž rozvedení z takového manželství nemohou platně uzavřít nový sňatek v kostele (existují výjimky).

Zneplatnění manželství

Takové manželství vlastně ani nevzniklo, což konstatuje církevní soud po přezkoumání všech skutečností a zneplatňujících překážek. Takovým příkladem může být případ, kdy jeden ze snoubenců např. zatajil nějakou důležitou skutečnost, která by byla v přímém rozporu s pojetím křesťanského manželství, anebo by nějaký jeho podstatný prvek vylučoval (k takovým prvkům patří svobodné rozhodnutí, nerozlučnost, věrnost, otevřenost k potomstvu). Zde je třeba odkázat spíše na odborné publikace či Kánon církevního práva.

Privilegium Paulinum

Uplatňuje se v případě, kdy dva nepokřtění uzavřou sňatek civilní formou, poté se jeden z manželů dá pokřtít a druhý se s ním zpravidla kvůli jeho víře dá rozvést. Pokud pokřtěná strana chce později uzavřít sňatek nový (církevní), žádá se místní ordinář (biskup) o toto privilegium, čili o rozloučení předchozího nesvátostného manželství. Vychází se přitom z doporučení sv. Pavla apoštola, aby ti křesťané, s nimiž v důsledku jejich křtu nechtějí nepokřtěné polovičky nadále setrvat v pokojném soužití bez urážky Stvořitele, nebránili v jejich odchodu (srv. 1 Kor 7,15n). Současná praxe církve však striktně netrvá na tom, aby důvod rozvodu byl dán odporem k víře, ovšem je třeba dodržet podmínku, aby rozvod nezpůsobila strana pokřtěná, a překážkou udělení privilegia je, když se i druhá strana nechá po rozvodu pokřtít (tím by se platně uzavřené přirozené manželství stalo de facto pro oba svátostným, byť jsou již civilně rozvedeni).

Privilegium Petrinum (zrušení manželství in favorem fidei – ve prospěch víry)

Vychází z papežské moci, delegované Kristem na Petrovy nástupce: „Cokoliv svážete na zemi…, cokoliv rozvážete na zemi…“ I tak má papež moc rozloučit pouze nesvátostné manželství, tedy nikoliv mezi dvěma pokřtěnými katolíky, a to ve prospěch víry jednoho z nich (který se chce nechat pokřtít a uzavřít sňatek v kostele nebo vstoupit do katolické církve a uzavřít církevní sňatek anebo chce pouze uzavřít sňatek v kostele s katolíkem).

Pohanské svatební tradice

Veškerá činnost (házení rýže, okvětních lístků a jiné) je v prostorách kostela zakázána. (Zažili jsme už mnohokrát, že snoubenci slibovali zajístit úklid po svatbě, a na slibech to skončilo.)
Na schodech kostela je házení rýže a okvětních plátků povoleno pouze pod podmínkou nahlášení předem a zajištění úklidu.

Správa kostela zdůrazňuje, že za případné úrazy vzniklé provozováním těchto tradic nenese žádnou právní zodpovědnost!