Dnes při všech bohoslužbách prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.

V pondělí je 1.máj, památka sv.Josefa, dělníka, v úterý je památka Přenesení ostatků našeho sv.Norberta. Ve středu je svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů.

Májové pobožnosti po celý květen jsou kromě neděle po každé mši sv. v 16.30 hodin

Přijměte pozvání na náš pravidelný duchovní program u příležitosti prvního pátku v měsíci, který tentokrát připadá na 5.květen. Společnou adoraci v kostele sv. Ludmily povedou od 15.30 hodin manželé Radovi.Mši sv. od 16.30 hodin bude sloužit náš pražský arcibiskup Mons.Jan Graubner.
V sobotu si připomeneme památku sv.Jana Sarkandra.

Příští neděle je 5.velikonoční. V 9 hodin je mše sv. v latinském jazyce.

V tuto neděli pokračuje naše Nedělní škola ihned po mši sv. v 11 hodin.

V úterý 2.5. v 19 hodin je další setkání našich novokřtěnců a budoucích biřmovanců.

BIŘMOVÁNÍ v naši farnosti
V pátek 12. 5 . při mši sv. v 16.30 hodin otec biskup Václav Malý udělí svátost biřmování našim mladým farníkům.
Katechumenát v naší farnosti
V úterý 9.května od 18 hodin na faře je první setkání zájemců o křest a ostatní svátosti. Prosíme o včasné přihlášení.

Kategorie: Ohlášky